Statut - Uniwersytet Maluszka

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut
Statut Przedszkola Niepublicznego

„Uniwersytet Maluszka” Anna Żochowska-Świć

w Radzyniu Podlaskim

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...……………..………….…………..…..2

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA………………..….……………….5   

ROZDZIAŁ III. ORGANY PRZEDSZKOLA……………………….…………………….7 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA…………......……..……………….8

ROZDZIAŁ V. PRZEDSZKOLAKI, PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE

Z LISTY WYCHOWANKÓW……..……………….…....………………9   

ROZDZIAŁ VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW…………………..…11

ROZDZIAŁ VII. RODZICE………………………………………….……………………12 

ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA..…...….15

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………...………....18ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Niepubliczne „Uniwersytet Maluszka” , zwane dalej Przedszkolem, jest oświatową placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną.

2. Siedziba Przedszkola: ul. Płudzińska 7, 21-300 Radzyń Podlaski.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest: Anna Żochowska-Świć–właściciel Przedszkola.

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne

„Uniwersytet Maluszka”

Anna Żochowska-Świć

ul. Płudzińska 7

21-300 Radzyń Podlaski.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, z późniejszymi zmianami,

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, z późniejszymi zmianami,

3. Kodeksu pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, z późniejszymi zmianami,

4. Rozporządzeń Ustawy o Systemie Oświaty związanych z placówkami oświatowymi niepublicznymi,

5. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, ustawy dotyczące placówek niepublicznych,

6. Konwencji o Prawach Dziecka,

7. Statutu Przedszkola.

§3


Funkcjonowanie przedszkola:

1. W Przedszkolu rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia.

2. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia.

5. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.


§4

Działalność Przedszkola finansowana jest przez:

1. Rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w Przedszkolu,

2. dotacje gminne,

3. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty Przedszkola (opiekuńcza, edukacyjna, rekreacyjna),

4. darowizn,

5. opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia,

6. innych źródeł (dotacje unijne, festyny, zbiórki na rzecz ekologii, kiermasze),

7. dopuszcza się możliwość sponsorowania Przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.

8. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Właściciel Przedszkola w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami  bądź opiekunami prawnymi dziecka.

9. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

10. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci.

11. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy  Właścicielem Przedszkola a rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.


§5

Organizacja zadań Przedszkola:

1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażają taką wolę (w formie pisemnego oświadczenia).

3. Przedszkole może organizować dodatkowe zajęcia.

4. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.

5. Czas trwania zajęć w Przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.

6. W Przedszkolu obowiązuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§1

Zadania Przedszkola integracyjnego:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

1)    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

2)    sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola;

3)    współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie i w sytuacjach zadaniowych,

2) diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych,

3) zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju,

4) stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa,

5)    kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,

6)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

7) indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji,

8) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu ze specjalistami z Poradni specjalistycznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych,

8)   kształtowanie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego.


§2

Zadania Przedszkola wynikające z potrzeb dostosowania zajęć w ramach celów i zadań pracy z uczniem z potrzebami wczesnego wspierania:

1. Dla ucznia z potrzebami wczesnego wspierania Dyrektor Przedszkola powołuje zespół wczesnego wspierania rozwoju,

2. skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka,

3. zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia (KIPU),

4. zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z konkretnym dzieckiem, jego posiedzenia są otwarte dla rodziców lub opiekunów dziecka.


§3

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

2. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy przedszkolnej.

3. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki oraz imprez, które dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


§4

Pracownicy Przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych w szczególności:

1)  zapewnienia bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

2)  zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3)  stosowania w swoich działaniach obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,

4)  współpracy ze specjalistami pracującymi z dziećmi z potrzebami wczesnego wspierania,

5) organizowanie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy rodzicom.

§5


Organ prowadzący powierza grupę opiece odpowiedniej liczby nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku.


ROZDZIAŁ III. ORGANY PRZEDSZKOLA

§1

Organami Przedszkola są:

1)  Organ prowadzący, dyrektor i Właściciel Przedszkola: Anna Żochowska-Świć

§2

Zadania Dyrektora Przedszkola:

1) Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,

2)  kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

3)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

4)  współpracuje z rodzicami,

5)  kieruje polityką kadrową Przedszkola,

6) zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną,

7) zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną,

8)  podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,

9)  zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż,

10)  przydziela nagrody lub kary porządkowe pracownikom,

11)  zawiera z rodzicami umowy o świadczeniu usług pedagogiczno-dydaktyczno-wychowawczych,

12)  zbiera informację o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach,

13)  prowadzi i przechowuje określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności Przedszkola,

14)  w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola.


ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§1

1. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola.

2. Planując ramowy rozkład dnia uwzględnia się możliwości zdrowotne, higieniczne dzieci oraz jest on dostosowany do podstawy programowej.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się grypą dzieci ustala dla nich szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji.

5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego integracyjnego nie może przekraczać 25.

6. W pełno licznej grupie jest od 3 do 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.


Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)   1 salę dydaktyczną z wyposażeniem przystosowanym do wieku dzieci,

2)  ogród wyposażony w certyfikowany sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci ,

3)    łazienki dla dzieci i personelu,

4)    szatnie dla dzieci i personelu,

5)    kuchnię do rozdzielania posiłków i zmywalnię dostosowaną do wymogów Sanepid,

6)    pomieszczenie administracyjno-gospodarcze,

7) pokój dyrektora.
ROZDZIAŁ V. PRZEDSZKOLAKI, PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§1

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1)  zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki;

2)  o przyjęciu dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu zasady pierwszeństwa dzieci już uczęszczających.

2. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola w miarę dostępności miejsc.

3. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

- „Karta zgłoszenia dziecka”;

- podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych.


§2

Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola:

1)  na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia,

2)  na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne możliwości oddziaływań wychowawczych,

3)  w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc,

4)  gdy rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty),

5)  gdy rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,

6)  w przypadkach przewidzianych umową cywilno-prawną, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:

1)  poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji;

2)  spotkanie z rodzicami;

3)  w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.ROZDZIAŁ VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW

§1

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat.

2. Wychowankowie Przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych oraz niniejszego Statutu.

Wychowankowie mają prawo do:

1)  szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, dorosłych jak i rówieśników;

2)  nietykalności cielesnej, bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu;

3) zaspokajania w miarę możliwości ich indywidualnych potrzeb fizycznych i psychicznych;

3)  interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia;

4) kształtowania postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.Do obowiązków wychowanków w szczególności należą:

1)   traktowanie z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników, jak i dorosłych;

2) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

4)  szanowanie własności innych osób i wspólnego mienia Przedszkola;

5)  aktywny udziału w zajęciach;

6)  staranie się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się oraz przestrzegania czystości;

7)  szanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowo- rekreacyjnego będącego własnością przedszkola

8) słuchanie i wykonywanie poleceń opiekunów.ROZDZIAŁ VII. RODZICE

§1

Do podstawowych obowiązków rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka należą:

1) przestrzeganie zawartej z Przedszkolem umowy cywilno-prawnej oraz postanowień Statutu przedszkola,

2)  uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenie bieżących informacji,

4) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez pełnoletnią upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera: (imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę;
osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),

5)  terminowe uiszczenie czesnego za pobyt dziecka w Przedszkolu,

6) niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola,

8) Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka,

9) w przypadku zaobserwowania przez personel Przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu,

10) w Przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku (potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku,

11) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwających ponad tydzień,

12) przypadki spóźnień rodziców bądź opiekunów prawnych po odbiór dziecka z  Przedszkola reguluje umowa cywilno-prawna,

13) informowanie na bieżąco nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

14) ubezpieczenie swoich dzieci, za pośrednictwem Przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

15) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy w budynku Przedszkola i na świeżym powietrzu oraz w drugi zestaw ubrania, w razie konieczności przebrania,

16) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,

17) współpracowanie z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania zakresu indywidualnego rozwoju.


§2

Rodzice mają prawo do :

1) zapoznania się ze Statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie,

2)  uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,

5) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, warsztatach, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.


§3

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

1)  zebrania z rodzicami,

2)  konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, Dyrektorem,

3)  tablica informacyjna,

4) strona Internetowa Przedszkola,

5) udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych.


§4


1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy Przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego organizowane są w Przedszkolu na wniosek rodziców lub nauczycieli.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.
ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

NAUCZYCIELE

§1

1. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

2. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi  przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.


Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)  respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności,

2)  planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

3) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

4)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

7) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,

8)  planowanie własnego rozwoju zawodowego,

9)  systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

12) współdziałanie z rodzicami bądź prawnymi opiekunami w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców bądź prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

13)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

15)  realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

16) prawa i obowiązki oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Przedszkola reguluje regulamin pracy i regulamin wynagradzania,

17) niezwłocznie informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z „Procedurą  organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” obowiązującą w przedszkolu,

18) stosowanie nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci form i metod pracy, jednocześnie podnoszenie jakości i efektywności procesu wychowawczego i dydaktycznego,

19) wybór programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacja własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

19) dbanie o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,

20) prowadzenie rzetelnie i systematycznie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,

21) przestrzeganie postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym.Nauczyciel ma prawo do:

1. dokształcania i doskonalenia zawodowego,

2. oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych poradni i instytucji.


§2

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

1)  poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)  ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,

3)  włączenia ich w działalność przedszkola.PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§3

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji obsługi jest:

1) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,

2) rzetelne wykonywanie zadań zawartych w zakresie obowiązków oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są zawiązane z prawidłową organizacją pracy przedszkola,

3) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków i pozostałych pracowników przedszkola,

4) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

5) znajomość i stosowanie postanowień wyżej wymienionego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym,

6) pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,

7) zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.


ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewniania znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych:

-   umieszczenie Statutu na stronie internetowej Przedszkola,

-   udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

4. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Właściciela Przedszkola.


§2

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.


Statut sporządził Dyrektor Przedszkola

Anna Żochowska-Świć

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego